Vitajte na stránke vfis.sk

Účtovnícke a finančné služby

Naše služby

Služby  • Jednoduché účtovníctvo

Prvotné spracovanie dokladov

Peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, ostatné pomocné knihy

Evidencia DPH, kontrolné výkazy, súhrnné výkazy, daňové priznanie k DPH

Spracovanie ročnej účtovnej závierky (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu

  • Podvojné účtovníctvo

Prvotné spracovanie dokladov

Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy

Evidencia a účtovanie pohľadávok, záväzkov

Evidencia majetku, účtovanie odpisov

Evidencia DPH, kontrolné výkazy, súhrnné výkazy, daňové priznanie k DPH

Spracovanie ročnej účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu

  • Mzdy a personalistika

Prevzatie dokladov, evidencia mesačných zmien z dochádzky, výpočet miezd

Vypracovanie mesačných výkazov poistného

Vedenie mzdových listov

Rekapitulácie miezd – podklad pre účtovníctvo

Príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok...

Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca a zamestnávateľa (sociálna a zdravotná poisťovňa)

Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd ...

Vypracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, zápočtových listov

Vypracovanie potvrdení o príjme, o zamestnaní

  • Spracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzické osoby typ A

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzické osoby typ B

Daňové priznanie k dani z príjmu právnické osoby

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Hlásenia, prehľady, oznámenia

Prihlášky k registrácii na dane

KONTAKTUJTE NÁS


Ing. Eva Vaššová
konateľka spoločnosti

0911 268 979
v-fis@vass.eu.sk

V-FIS, s.r.o.
Ľ. Štúra 496/9
Stropkov


Pre kontaktovanie môžete využiť tiež nasledujúci formulár